Дефекти и интервенции на водоводна мрежа во текот на денот

Дефекти и интервенции на водоводна мрежа на ден 23.06.2022 година:

ул.„ Киро Фетак“ – реконструкција на водоводни приклучоци,

ул. „3“,  нас. Јане Сандански – дефект на водоводна мрежа,

ул. „Моша Пијаде“ бр. 174а – контрола на притисок на водоводна мрежа во станбен објект.

Детекција на дефекти на водоводна мрежа на потисен вод од П.С. во Бедиње до Филтер станица:

ул. „608“ бр.14, с. Проевце – дефект на водоводна мрежа,

ул. „Доне Божинов“ бр. – дефект на водоводна мрежа.

 

Коментари

коментар(и)