Ковачевски: Го унапредуваме образованието

Претседателот на Владата на Република Северна Македонија Димитар Ковачевски учествуваше и говореше на Самитот за трансформација на образованието во рамки на 77-то Генерално Собрание на ООН во Њујорк.

Во однос на образованието Ковачевски меѓу другото истакна:

  • Воведовме целосно нова наставна програма за прво и четврто одделение од основното образование со која се менува пристапот на предавање. Оваа програма се заснова на охрабрување на критичкото размислување што, само по себе е сеопфатна цел за целокупниот образовен процес.
  • Следејќи ја заложбата за обезбедување правично образование, ја унапредуваме инклузивноста, притоа мотивирајќи ги учениците да учат да живеат заедно. Со оглед на тоа дека сме успешен модел за мултиетничко општество, посветено работиме кон постигнување социјална интеграција во етнички, културолошки и општествен аспект. Се вработуваат образовни асистенти кои треба да им дадат директна поддршка во училницата на ученици со попреченост во редовните основни училиште. Обезбедивме учебници во електронска и аудио форма, како и со Брајово писмо за децата со атипичен развој.
  • Посветени сме на надминување на разликите што потекнуваат од разликите во приходите; воведовме субвенционирани оброци за секој ученик. Тоа е дел од нашите напори за обезбедување еднаков пристап до оброци за младите лица на универзитетите. Покрај тоа, секоја година се даваат стипендии за учениците од средните училишта, како и за универзитетските студенти, на различни основи, како на пример, врз основа на приходите или академскиот успех.
  • Работиме на унапредување на средното стручно образование со цел студентите кои немаат намера да продолжат со универзитетско образование да ги стекнат неопходните квалификации. Тоа е нашиот придонес кон целта да се учи за да се прави. Водени од начелото на доживотно учење, креирајќи различни програми го олеснивме преквалификувањето и дополнувањето на квалификациите, што помага брзо стекнување вештини и знаење во професиите кои се бараат на нашиот пазар на труд.
  • Поучени од лекциите научени во текот на справувањето со пандемијата, ги насочивме нашите напори на обезбедување на неопходните ИТ уреди, интерактивни училишни табли, помагала, како и опрема за кабинетите за специфични предмети, сé со цел да се обезбеди дигитална настава. Подготвени сме постојано да инвестираме во зацврстување на дигиталните компетенции на наставниците и подобрување на дигиталната инфраструктура во училиштата.
  • Со оглед на фактот дека научните иновации станаа главен предуслов за напредок, минатата година за првпат воведовме стипендии за третиот циклус на студии во научните области од природните науки, математиката и техничко-технолошките науки. Учењето да се биде бара развивање на иновација и креативни потенцијали, особено за младите луѓе. Затоа, сериозно инвестираме во таа област.
  • Би сакал да го подвлечам и развојот и спроведувањето на проектот за соработка меѓу универзитетите во Северна Македонија и универзитетите од другите балкански земји, како и универзитетите во Италија и Грција. Овој проект се спроведува во рамки на Стратешкото партнерство Еразмус за пост-дипломските студии и е насловен „Гео-филозофија на Балканот“. Ова е исклучително важен проект имајќи предвид дека се работи за прва таква регионална соработка во образованието.

Коментари

коментар(и)