Полициските униформи во Куманово ќе имаат двојазични ознаки

Владата усвои Уредба за двојазични униформи на полицијата во Скопје и во општините во кои најмалку 20 отсто од граѓаните зборуваат службен јазик различен од македонскиот јазик.

Оваа Уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, а ќе отпочне да се применува во текот на една година од денот на влегувањето во сила.

Коментари

коментар(и)