Утре продолжува 60-тата седница на Советот со директен пренос на ТВ Плус

Утре ( 31.08.2021 год.) во големата сала на зградата на поранешните општествено – политички организации, со почеток во 10  часот продолжува шеесеттата седница на Советот на Општина Куманово со следниов дневен ред:

Предлог – Решение за давање согласност на Јавната општинска установа за деца – Детска градинка „Ангел Шајче“ – Куманово да може да има поголем број на деца во воспитните групи;

Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Куманово за II квартал од 2021 година;

Извештај за извршување на Програмата за уредување на градежно земјиште, изградба и одржување на комунална инфраструктура на град Куманово и на

Програмата за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локалните патишта и улици во Општина Куманово за периодот од 1 јануари 2021 година до 30 јуни 2021 година;

Информација за состојбата по барањата за утврдување на правен статус на бесправнo изградени објекти на подрачјето на Општина Куманово;

Предлог – Одлука за утврдување на висина на стапките на данок на имот, данок на наследство и подарок и данок на промет на недвижности;

Предлог – Одлука за давање согласност на Предлог – Годишен план за вработување во Општина Kуманово за 2022 година;

Предлог – Статутарна одлука за измени и дополнувања на Статутот на Општината Куманово;

Предлог – Одлука за давање на согласност за формирање на паралелки во прва година со под 25 ученици во општинските средни училишта во Општина Куманово во учебната 2021/2022 година;

Годишен извештај за работа на СОУ Гимназија „Гоце Делчев“ – Куманово за учебната 2020/2021 година;

Годишна програма за работа на СОУ Гимназија „Гоце Делчев“ – Куманово за учебната 2021/2022 година;

Годишен извештај за работа на СОУ Гимназија „Сами Фрашери“ – Куманово за учебната 2020/2021 година;

Годишна програма за работа на СОУ Гимназија „Сами Фрашери“ – Куманово за учебната 2021/2022 година;

Годишен извештај за работа на ОСТУ „Наце Буѓони“ – Куманово за учебната 2020/2021 година;

Годишна програма за работа на ОСТУ „Наце Буѓони“ – Куманово за учебната 2021/2022 година;

Годишен извештај за работа на СОУ „Перо Наков“ – Куманово за учебната 2020/2021 година;

Годишна програма за работа на СОУ „Перо Наков“ – Куманово за учебната 2021/2022 година;

Годишен извештај за работа на ООУ „Крсте Мисирков” – Куманово за учебната 2020/2021 година;

Годишна програма за работа на ООУ „Крсте Мисирков” – Куманово за учебната 2021/2022 година;

Предлог – Одлука за давање согласност на Предлог – Годишен план за вработување во 2022 година на ООУ „Крсте Мисирков” – Куманово;

Годишен извештај за работа на ООУ „Браќа Миладиновци” – Куманово за учебната 2020/2021 година;

Годишна програма за работа на ООУ „Браќа Миладиновци” – Куманово за учебната 2021/2022 година;

Предлог – Одлука за давање согласност на Предлог – Годишен план за вработување во 2022 година на ООУ „Браќа Миладиновци” – Куманово;

Годишен извештај за работа на ООУ „11-ти Октомври“ – Куманово за учебната 2020/2021 година;

Годишна програма за работа на ООУ „11-ти Октомври“ – Куманово за учебната 2021/2022 година;

Предлог – Одлука за давање согласност на Предлог – Годишен план за вработување во 2022 година на ООУ „11 Октомври” – Куманово;

Годишен извештај за работа на ООУ „Вук Караџиќ“ – Куманово за учебната 2020/2021 година;

Годишна програма за работа на ООУ „Вук Караџиќ“ – Куманово за учебната 2021/2022 година;

Предлог – Одлука за давање согласност на Предлог – Годишен план за вработување во 2022 година на ООУ „Вук Караџиќ” – Куманово;

Годишен извештај за работа на ООУ „Бајрам Шабани“ – Куманово за учебната 2020/2021 година;

Годишна програма за работа на ООУ „Бајрам Шабани“ – Куманово за учебната 2021/2022 година;

Предлог – Одлука за давање согласност на Предлог – Годишен план за вработување во 2022 година на ООУ „Бајрам Шабани“ – Куманово;

Годишен извештај за работа на ООУ „Наим Фрашери“ – Куманово за учебната 2020/2021 година;

Годишна програма за работа на ООУ „Наим Фрашери“ – Куманово за учебната 2021/2022 година;

Предлог – Одлука за давање согласност на Предлог – Годишен план за вработување во 2022 година на ООУ „Наим Фрашери“ – Куманово;

Годишен извештај за работа на ООУ „Толи Зордумис“ – Куманово за учебната 2020/2021 година;

Годишна програма за работа на ООУ „Толи Зордумис“ – Куманово за учебната 2021/2022 година;

Предлог – Одлука за давање согласност на Предлог – Годишен план за вработување во 2022 година на ООУ „Толи Зордумис” – Куманово;

Годишен извештај за работа на ООУ „Кочо Рацин“ – Куманово за учебната 2020/2021 година;

Годишна програма за работа на ООУ „Кочо Рацин“ – Куманово за учебната 2021/2022 година;

Предлог – Одлука за давање согласност на Предлог – Годишен план за вработување во 2022 година на ООУ „Кочо Рацин” – Куманово;

Годишен извештај за работа на ООУ „Христијан Карпош“ – Куманово за учебната 2020/2021 година;

Годишна програма за работа на ООУ „Христијан Карпош“ – Куманово за учебната 2021/2022 година;

Предлог – Одлука за давање согласност на Предлог – Годишен план за вработување во 2022 година на ООУ „Христијан Карпош” – Куманово;

Годишен извештај за работа на ООУ „Магдалена Антова“ – Куманово за учебната 2020/2021 година;

Годишна програма за работа на ООУ „Магдалена Антова“ – Куманово за учебната 2021/2022 година;

Предлог – Одлука за давање согласност на Предлог – Годишен план за вработување во 2022 година на ООУ „Магдалена Антова” – Куманово;

Годишен извештај за работа на ООУ „Јероним Де Рада“ – с. Черкези за учебната 2020/2021 година;

Годишна програма за работа на ООУ „Јероним Де Рада“ – с. Черкези за учебната 2021/2022 година;

Предлог – Одлука за давање согласност на Предлог – Годишен план за вработување во 2022 година на ООУ „Јероним Де Рада“ – с. Черкези;

Годишен извештај за работа на ООУ „Кирил и Методиј“ – с. Романовце за учебната 2020/2021 година;

Годишна програма за работа на ООУ „Кирил и Методиј“ – с. Романовце за учебната 2021/2022 година;

Предлог – Одлука за давање согласност на Предлог – Годишен план за вработување во 2022 година на ООУ „Кирил и Методиј” – с. Романовце;

Годишен извештај за работа на ООУ „Битолски Конгрес“ – с. Лопате за учебната 2020/2021 година;

Годишна програма за работа на ООУ „Битолски Конгрес“ – с. Лопате за учебната 2021/2022 година;

Предлог – Одлука за давање согласност на Предлог – Годишен план за вработување во 2022 година на ООУ „Битолски Конгрес” – с. Лопате;

Годишен извештај за работа на ООУ „Карпош“ – с. Умин Дол за учебната 2020/2021 година;

Годишна програма за работа на ООУ „Карпош“ – с. Умин Дол за учебната 2021/2022 година;

Предлог – Одлука за давање согласност на Предлог – Годишен план за вработување во 2022 година на ООУ „Карпош” – с. Умин Дол;

Годишен извештај за работа на ООУ „Браќа Рибар“ – с. Табановце за учебната 2020/2021 година;

Годишна програма за работа на ООУ „Браќа Рибар“ – с. Табановце за учебната 2021/2022 година;

Предлог – Одлука за давање согласност на Предлог – Годишен план за вработување во 2022 година на ООУ „Браќа Рибар” – с. Табановце;

Годишен извештај за работа на ООУ „Вера Которка“ – с. Клечовце за учебната 2020/2021 година;

Годишна програма за работа на ООУ „Вера Которка“ – с. Клечовце за учебната 2021/2022 година;

Предлог – Одлука за давање согласност на Предлог – Годишен план за вработување во 2022 година на ООУ „Вера Которка“ – с. Клечовце;

Годишен извештај за работа на Училиште за основно музичко образование „Панче Пешев“ – Куманово за учебната 2020/2021 година;

Годишна програма за работа на Училиште за основно музичко образование „Панче Пешев“ – Куманово за учебната 2021/2022 година;

Предлог – Одлука за давање согласност на Предлог – Годишен план за вработување во 2022 година на УОМО „Панче Пешев” – Куманово.

 

Коментари

коментар(и)