Дефекти на канализациската мрежа на неколку локации

Дефекти на канализациската мрежа на 14.11.2022 година:

-ул. „Васил Драгомански“ пред бр. 3 – чистење на фекална канализација

-ул. „326“ пред бр.1 – чистење на фекална канализација

-ул. „Никшиќка“ пред бр. 12 – санација на ревизиона шахта

-крак од ул. „Тонко Димков“ – реконструкција на пропадната фекална канализација.

 

Коментари

коментар(и)