Jавна покана од Општина Куманово за поднесување даночна пријава за утврдување на данок на имот и пријава за утврдување на комунална такса за фирма

Општина Куманово објави ЈАВНА ПОКАНА: За поднесување на даночна пријава за утврдување на данок на имот за 2020 година и поднесување на пријава за утврдување на комунална такса за фирма (назив) на деловна просторија односно деловна единица за 2020 година.

Пријавата за утврдување на комунална такса за фирма (назив) на деловна просторија односно деловна единица поднесуваат таксените обврзници (самостојни вршители на дејност и правните лица) и тоа за:

            1. Регистрирана фирма (назив) на деловна просторија односно деловна единица за обавување на соодветна дејност кои досега немаат поднесено пријава до надлежниот орган за утврдување на обврската по основ на комунална такса.

            2. Таксените обврзници кои имаат поднесено пријава за утврдување на обврската по основ на комунална такса за фирма (назив) на деловна просторија односно деловна единица кај кои во досегашниот период постојат промени.

3. Имотот кај кој настанала промена во вредноста (доградба, надградба, довршување, проширување и сл.)

            4. Сите даночни обврзници (правни и физички лица) кои поседуваат имот што се оданочува, а кои во период од 1994 до 2019 година не поднеле даночна пријава за утврдување на данок на имот.

            Даночна пријава се поднесува до Општината Куманово – Сектор за даноци и такси на чие подрачје се наоѓа имотот најдоцна до 31 јануари 2020 година.

            Општина Куманово со напомена дека даночниот обврзник кој поднел даночна пријава за период од 1994 до 2019 година,  а кој нема промена во сопственоста или вредноста на имотот не поднесува даночна пријава.

            Инаку, даночните обрврзници кои нема да поднесат даночна пријава во определените рокови по оваа ЈАВНА ПОКАНА, ќе се казнат со парична казна за сторените прекршоци согласно Законот за даноците на имот.

Share and Enjoy !

0Shares
0 0

Коментари

коментар(и)