За утрешната седница на Советот на Општина Куманово предвидени се 46 точки

Вкупно 46 точки ќе се најдат на дневен ред на утрешната 51. седница на Советот на Општина Куманово. Советот започнува утре во 10 часот во големата сала на поранешен Комитет, со потсетување дека можете во живо да го следите токму преку преносот што ќе го емитува ТВ Плус.

 

Во продолжение точките од дневниот ред

 • Усвојување на записникот од Педесеттата седница на Советот на Општина Куманово
 1. Извештај за реализација на Програмата за работа на Советот на Општина Куманово за 2020 година;
 2. Предлог – Програма за работа на Советот на Општина Куманово за 2021 година;
 3. Програма за работа на ЈП „Куманово – план“ – Куманово за 2021 година;
 4. Предлог – Одлука за давање согласност на Измена на Годишен план за вработување во 2021 година на ЈП „Водовод“ – Куманово;
 5. Предлог – Програма за локален економски развој на Општина Куманово за 2021 година;
 6. ЛОД методологија за распределба на јавни средства на граѓански организации;
 7. Предлог – Измена и дополнување на Планот на програми за развој на Општина Куманово за 2021 година;
 8. Предлог – Програма за изменување и дополнување на Програмата за уредување на градежно земјиште, изградба и одржување на комунална инфраструктура на град Куманово за 2021 година;
 9. Предлог – Измени и дополнувања на Буџетот на Општина Куманово за 2021 година;
 10. Информација за запишување на учениците во I година и состојби во средните училишта и ЈУ – ОУД „Професор Мијалковиќ“ во Општина Куманово во учебната 2020/2021 година;
 11. Информација за запишување на училишните обврзници во прво одделение во општинските основни училишта и состојби во основното образование во Општина Куманово во учебната 2020/2021 година;
 12. Предлог – Одлука за донесување на Измена и дополна на Детален урбанистички план за дел од У.Е. „Тоде Мендол“, дел од У.Б. 59, плански опфат помеѓу ул. „1“, ул. „2002“, ул. „Новопланирана“ и ул. „2“ – Општина Куманово;
 13. Предлог – Одлука за донесување на Измена и дополна на Детален урбанистички план за дел од У.Е. „Гоце Делчев“, дел од УБ 30, плански опфат помеѓу ул. „Васко Карангелески“, граница на наменска зона по ГУП и ул. „АВНОЈ“ – Општина Куманово;
 14. Предлог – Одлука за утврдување потребите од донесување на урбанистичко-планска документација за к.п. 2950/1, КО Пчиња – Општина Куманово;
 15. Предлог – Одлука за утврдување потребите од донесување на урбанистичко-планска документација за к.п. 4453, к.п. 4457 и к.п. 4456, м.в. Стојанчино трло, КО Куманово – Општина Куманово;
 16. Предлог – Одлука за утврдување потребите од донесување на урбанистичко-планска документација за к.п. .223/1, м.в. Гладница, КО Јачинце – Општина Куманово;
 17. Предлог – Одлука за утврдување потребите од донесување на урбанистичко-планска документација за к.п. 2070, м.в. Доња река, КО Шупљи Камен – Општина Куманово;
 18. Предлог – Одлука за утврдување потребите од донесување на урбанистичко-планска документација за к.п. 628/21, КО Доброшане – Општина Куманово;
 19. Предлог – Одлука за утврдување потребите од донесување на урбанистичко-планска документација за к.п. 251/1, м.в. Гладница, КО Јачинце – Општина Куманово;
 20. Предлог – Одлука за утврдување потребите од донесување на урбанистичко-планска документација за к.п. 21/23, м.в. Кумлји Баир, КО Биљановце – Општина Куманово;
 21. Предлог – Одлука за утврдување потребите од донесување на урбанистичко-планска документација за к.п. 372/2, м.в. Маслинка, КО Тромеѓа – Општина Куманово;
 22. Предлог – Одлука за утврдување потребите од донесување на урбанистичко-планска документација за к.п. 752/2, м.в. Мајорово трло, КО Куманово – Општина Куманово;
 23. Предлог – Одлука за утврдување потребите од донесување на урбанистичко-планска документација за к.п. 1129, м.в. Сланиште, КО Табановце – Општина Куманово;
 24. Предлог – Одлука за утврдување потребите од донесување на урбанистичко-планска документација за к.п. 901, м.в. Река, КО Орашац – Општина Куманово;
 25. Предлог – Одлука за утврдување потребите од донесување на урбанистичко-планска документација за к.п. 864/1, м.в. Зебарник, КО Куманово – Општина Куманово;
 26. Предлог – Одлука за утврдување потребите од донесување на урбанистичко-планска документација за к.п. 1471/1, м.в. Озиром, КО Доброшане вон г.р. – Општина Куманово;
 27. Предлог – Одлука за утврдување потребите од донесување на урбанистичко-планска документација за к.п. 512, м.в. Долни песок, КО Зубовце – Општина Куманово;
 28. Предлог – Одлука за утврдување потребите од донесување на урбанистичко-планска документација за к.п. 330, КО Габреш – Општина Куманово;
 29. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за к.п. 452/1, м.в. Новине, КО Биљановце-вон г.р. – Општина Куманово;
 30. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за к.п. 2043/3, м.в. Донја река, КО Шупљи Камен – Општина Куманово;
 31. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за к.п. 751/5, ул. 100, КО Куманово – Општина Куманово;
 32. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за к.п. 352/16, м.в. Шумјак, КО Речица – Општина Куманово;
 33. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за к.п. 2383, м.в. Пасјо поле, КО Табановце – Општина Куманово;
 34. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за к.п. 29/8 и дел од КП 29/7, м.в. Праскарник, КО Љубодраг – Општина Куманово;
 35. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за к.п. 26475/1, м.в. Саримеше, КО Куманово – Општина Куманово;
 36. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за к.п. 1527/5, м.в. Костурац, КО Горно Коњаре – Општина Куманово;
 37. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за к.п. 463/2, м.в. Средни расје, КО Биљановце вон г.р. – Општина Куманово;
 38. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за к.п. 252/2, м.в. Вирови, КО Јачинце – Општина Куманово;
 39. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за к.п. 1991, КО Живиње – Општина Куманово;
 40. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за к.п. 536, м.в. Горни песок, КО Зубовце – Општина Куманово;
 41. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за к.п. 1320/1, м.в. Поток, КО Орашац – Општина Куманово;
 42. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за к.п. 1529, КО Сопот – Општина Куманово;
 43. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за к.п. 384/5, м.в. Джомниште, КО Биљановце вон г.р. – Општина Куманово;
 44. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за к.п. 3126, м.в. Стари Лозја, КО Куманово – Општина Куманово;
 45. Предлог – Одлука за исплата на еднократна парична помош од Буџетот на Општина Куманово за 2021 година;
 46. Предлог – Решение за разрешување и именување на член на Органот за надзор во ЈОУД Детска градинка „Ангел Шајче” – Куманово.

Share and Enjoy !

0Shares
0 0

Коментари

коментар(и)