Набавени 620 таблети за учениците

Општина Куманово, со сопствени средства од буџетот на Општината обезбеди електронски уреди – таблети за општинските основни и средни училишта. 

Преку Секторот за образование при Општина Куманово доделени се 620 електронски уреди- таблети за основните и средните училишта, а  со средства од Министерство за локална самоуправа на РСМ 40 се доделуваат на ученици Роми од училиштата, на трајно користење без надомест. 

Согласно вкупниот број на запишани ученици во учебната 2020/2021 годинаучилиштата, како приматели на движните ствари, ќе извршат пропорционална и рамномерна распределба на електронските уредиза учениците. 

Таблетите се наменети исклучиво за потребите на учениците, со цел развој,унапредување и непречено одвивање на воспитно-образовниот процес.

Коментари

коментар(и)